SKEL FJARFESTINGAFELAG HF.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SKEL พื้นฐาน

SKEL FJARFESTINGAFELAG HF. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลSKEL ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.39 ISK ซื้อก่อน 8 มีนาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.78%