BRIM พื้นฐาน

BRIM HF. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลBRIM ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 2.80 ISK % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.40%