PARK STREET A/S APARK STREET A/S APARK STREET A/S A

PARK STREET A/S A

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

PARKST_A พื้นฐาน

PARK STREET A/S A งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ PARKST_A สำหรับครึ่งปีล่าสุดคือ 82.69 M DKK และลดลง 0.90% เมื่อเทียบกับครึ่งปีก่อนหน้า รายได้สุทธิของ H2 23 คือ -25.41 M DKK

‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: DKK
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี