INTERMAIL A/SINTERMAIL A/SINTERMAIL A/S

INTERMAIL A/S

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

IMAIL พื้นฐาน

INTERMAIL A/S สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย IMAIL คือ 0.46 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 7.41 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 78.00 คน

สถิติ
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: DKK
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย