RESTAURANT BRANDS NEW ZEALAND ORD NPVRESTAURANT BRANDS NEW ZEALAND ORD NPVRESTAURANT BRANDS NEW ZEALAND ORD NPV

RESTAURANT BRANDS NEW ZEALAND ORD NPV

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

RBD พื้นฐาน

RESTAURANT BRANDS NEW ZEALAND ORD NPV งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ RBD สำหรับครึ่งปีล่าสุดคือ 722.10 M NZD และสูงขึ้น 7.27%เมื่อเทียบกับครึ่งปีก่อนหน้า รายได้สุทธิของ H2 23 คือ 14.08 M NZD

‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: NZD
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี