GREEN CROSS HEALTH LIMITED NPVGREEN CROSS HEALTH LIMITED NPVGREEN CROSS HEALTH LIMITED NPV

GREEN CROSS HEALTH LIMITED NPV

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

GXH พื้นฐาน

GREEN CROSS HEALTH LIMITED NPV ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.03 NZD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 7.13%