Zuora, Inc
ZUO NYSE

ZUO
Zuora, Inc NYSE
เทรดตอนนี้เลย
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
เทรดตอนนี้เลย

งบการเงินต่างๆ

สรุปทางการเงินของ Zuora, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ZUO คือ 2.115B วันที่ของรายได้ Zuora, Inc ถัดไปคือ September 3 ค่าประมาณคือ 0.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด