Wells Fargo & Company
WFC NYSE

WFC
Wells Fargo & Company NYSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

WFC financial statements

สรุปทางการเงินของ Wells Fargo & Company พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ WFC คือ 190.825B EPS TTM ของบริษัทคือ 3.50, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.72% และ P/E คือ 13.35 วันที่ของรายได้ Wells Fargo & Company ถัดไปคือ 15 ตุลาคม ค่าประมาณคือ 0.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด