Thermo Fisher Scientific Inc

TMO NYSE
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc NYSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

TMO financial statements: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ Thermo Fisher Scientific Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ TMO คือ 239.332B EPS TTM ของบริษัทคือ 21.76, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.17% และ P/E คือ 28.17 วันที่ของรายได้ Thermo Fisher Scientific Inc ถัดไปคือ 3 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 4.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด