IDEX CorporationIDEX CorporationIDEX Corporation

IDEX Corporation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

IEX พื้นฐาน

IDEX Corporation สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย IEX คือ 4.77 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 18.35 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 8.80 k คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย