IDEX CorporationIDEX CorporationIDEX Corporation

IDEX Corporation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

IEX พื้นฐาน

IDEX Corporation ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

IEX มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.69 USD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.29%