Expeditors International of Washington, Inc.Expeditors International of Washington, Inc.Expeditors International of Washington, Inc.

Expeditors International of Washington, Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

EXPD พื้นฐาน

Expeditors International of Washington, Inc. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลEXPD ทุกครึ่งปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.69 USD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.19%