Bio-Rad Laboratories, Inc

BIONYSE
BIO
Bio-Rad Laboratories, IncNYSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BIO พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Bio-Rad Laboratories, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ BIO คือ 12.055B USD วันที่ของรายได้ Bio-Rad Laboratories, Inc ถัดไปคือ 9 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 3.48 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้