Archer-Daniels-Midland CompanyArcher-Daniels-Midland CompanyArcher-Daniels-Midland Company

Archer-Daniels-Midland Company

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ADM พื้นฐาน

Archer-Daniels-Midland Company สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย ADM คือ 0.37 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 9.70 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 41.80 k คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้