Archer-Daniels-Midland CompanyArcher-Daniels-Midland CompanyArcher-Daniels-Midland Company

Archer-Daniels-Midland Company

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ADM พื้นฐาน

Archer-Daniels-Midland Company กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ ADM สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 1.46 USD ในขณะที่ค่าประมาณการคือ 1.37 USD ซึ่งคิดเป็น 6.55% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 21.85 B USD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 22.26 B USD ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 1.30 USD และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 23.28 B USD ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ ADM สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ