GUINNESS NIGERIA PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

GUINNESS พื้นฐาน

GUINNESS NIGERIA PLC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลGUINNESS ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 7.14 NGN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 14.00%