GEREGU POWER PLCGEREGU POWER PLCGEREGU POWER PLC

GEREGU POWER PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

GEREGU พื้นฐาน

GEREGU POWER PLC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลGEREGU ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 8.00 NGN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.80%