CHAMPION BREWERY PLC

CHAMPIONNSENG
CHAMPION
CHAMPION BREWERY PLCNSENG
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

CHAMPION พื้นฐาน

CHAMPION BREWERY PLC สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย CHAMPION คือ 2.91 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 10.02 ในช่วง 2021 พวกเขาจ้างงาน 150.00 คน

สถิติ
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: NGN
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนยอดขายต่อราคาหุ้น
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
มูลค่าสุทธิของกิจการ
สัดส่วนของมูลค่าสุทธิของกิจการต่อ EBITDA
อัตราส่วนการทำกำไร
%อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ
%อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงาน
%อัตรากำไรขั้นต้น
%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
มาร์จินของ EBITDA
%มาร์จินสุทธิ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่วนทางการเงินปัจจุบัน
การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
การหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่วนการละลาย
อัตราส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
สัดส่วนหนี้สินระยาวต่อสินทรัพย์ทั้งหมด