EQUITY GROUP HOLDINGS PLCEQUITY GROUP HOLDINGS PLCEQUITY GROUP HOLDINGS PLC

EQUITY GROUP HOLDINGS PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

EQTY พื้นฐาน

EQUITY GROUP HOLDINGS PLC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลEQTY ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 4.00 KES ซื้อก่อน 27 พฤษภาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 8.98%