THE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTDTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTDTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD

THE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

COOP พื้นฐาน

THE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

COOP มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.50 KES % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 11.49%