ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

MAZDA พื้นฐาน

MAZDA LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลMAZDA ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 12.10 INR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.91%