ELIN พื้นฐาน

ELIN ELECTRONICS LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

ELIN มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.00 INR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.56%