DIXON พื้นฐาน

DIXON TECHNOLOGIES ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

DIXON มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 3.00 INR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.03%