CONTROLPR พื้นฐาน

CONTROL PRINT LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 4.00 INR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.08%