MOUNTAIN VALLEY MD HOLDINGS INC

MVMD NEO
MVMD
MOUNTAIN VALLEY MD HOLDINGS INC NEO
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

MVMD งบการเงิน: งบดุล

ฐานะการเงินปัจจุบันของ MOUNTAIN VALLEY MD HOLDINGS INC

สินทรัพย์รวมของ MVMD สำหรับ Q1 21 คือ 29.67M, 6.12% น้อยกว่า Q4 20 ก่อนหน้านี้ และหนี้สินรวมลดลง 23.02 % ใน Q1 21 ถึง 855k

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น