SigmaTron International, Inc.SigmaTron International, Inc.SigmaTron International, Inc.

SigmaTron International, Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SGMA พื้นฐาน

SigmaTron International, Inc. สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย SGMA คือ 0.07 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 4.86 ในช่วง 2022 พวกเขาจ้างงาน 2.95 k คน

สถิติ
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: USD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย