Progress Software CorporationProgress Software CorporationProgress Software Corporation

Progress Software Corporation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

PRGS พื้นฐาน

Progress Software Corporation สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย PRGS คือ 3.49 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 12.74 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 2.28 k คน

สถิติ
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด
สกุลเงิน: USD
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้