APA พื้นฐาน

APA Corporation ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

APA มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.25 USD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.90%