LBS BINA GROUP BHD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

LBS พื้นฐาน

LBS BINA GROUP BHD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.01 MYR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.50%