IGB BERHAD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

IGBB พื้นฐาน

IGB BERHAD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.07 MYR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.12%