ECONFRAME BERHAD

EFRAME MYX
EFRAME
ECONFRAME BERHAD MYX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

EFRAME พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ECONFRAME BERHAD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ EFRAME คือ 164.125M MYR EPS TTM ของบริษัทคือ 0.03 MYR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 19.73

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้