ECONFRAME BERHAD

EFRAME MYX
EFRAME
ECONFRAME BERHAD MYX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

EFRAME พื้นฐาน

ECONFRAME BERHAD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

The last dividend per share being 0.00 MYR. % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.78%