DIALOG พื้นฐาน

DIALOG GROUP BHD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.02 MYR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.59%