AMFIRST REITS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

AMFIRST พื้นฐาน

AMFIRST REITS ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.01 MYR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 7.32%