AEON CREDIT SERVICE (M) BHDAEON CREDIT SERVICE (M) BHDAEON CREDIT SERVICE (M) BHD

AEON CREDIT SERVICE (M) BHD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

AEONCR พื้นฐาน

AEON CREDIT SERVICE (M) BHD สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย AEONCR คือ 1.80 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 13.13 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 3.11 k คน

สถิติ
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: MYR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย