AEON CREDIT SERVICE (M) BHDAEON CREDIT SERVICE (M) BHDAEON CREDIT SERVICE (M) BHD

AEON CREDIT SERVICE (M) BHD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

AEONCR พื้นฐาน

AEON CREDIT SERVICE (M) BHD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.14 MYR ซื้อก่อน 4 กรกฎาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.45%