SURGUT-PREF SNGSP

SNGSP MOEX
SNGSP
SURGUT-PREF MOEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
การประเมินค่า
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์รวม, FQ
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์, 12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น,12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน, 12 เดือนล่าสุด
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว, ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, ปีงบประมาณ
เงินปันผลประจำปีที่คาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี, 12 เดือนล่าสุด
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: แร่พลังงาน
อุตสาหกรรม: บริการน้ำมันครบวงจร
Surgutneftegaz PAO หรือชื่อเดิม Surgutneftegaz OAO (Surgutneftegaz OJSC) เป็นบริษัทน้ำมัน บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับการขุดเจาะ, การผลิต, การแปรรูปและขายน้ำมันและแก๊ส ตลอดจนการขายผลิตภัณฑ์จากน้ำมันและแก๊ส กิจกรรมทางการเงิน และธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทประกอบไปด้วยธุรกิจด้านธนาคาร และประกัน และการจัดหาสินค้า, งาน และบริการ บริษัทดำเนินธุรกิจในส่วนต่างๆ ดังนี้ การสำรวจและผลิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสำรวจ, การประเมิน, การผลิตน้ำมันและแก๊ส และขายน้ำมัน, การกลั่นและการจำหน่าย ซึ่งเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันและแก๊ส, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการกลั่น และกิจกรรมของบริษัทลูกที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการกลั่น และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจส่วนอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งไม่มีผลดำเนินงานที่คล้ายกัน และเป็นตัวแทนบริษัทลูกของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวกับธนาคาร, ประกัน และการผลิตสินค้า, อาชีพ และบริการอื่นๆ