United Company RUSAL PLC RUAL

RUAL MOEX
RUAL
United Company RUSAL PLC MOEX
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

RUAL ชาร์ตหุ้น

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
อุตสาหกรรม: อะลูมินั่ม
United Company RUSAL Plc เป็นบริษัทไซปรัสซึ่งมีธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับอลูมิเนียม บริษัทดำเนินงานผ่าน 4 ส่วน ในส่วนธุรกิจอลูมิเนียมมีความเกี่ยวข้องกับการผลิตและการจำหน่ายในอลูมิเนียมและสินค้าที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ในส่วนของธุรกิจอลูมินามีความเกี่ยวข้องกับการขุดเจาะบอกไซต์, การกลั่นบอกไซต์มาเป็นอลูมินา ในส่วนธุรกิจพลังงานมีความเกี่ยวข้องกับการขุดเจาะและจำหน่ายถ่านหิน รวมถึงการสร้างและการส่งถ่ายไฟฟ้า ในส่วนธุรกิจการทำเหมืองแร่และเหล็กมีความเกี่ยวข้องกับในการลงทุนใน PJSC MMC Norilsk Nickel บริษัทยังมีความเกี่ยวข้องในการผลิตสินค้ากึ่งสำเร็จจากอลูมิเนียมเป็นหลัก สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่ง, หีบห่อ และสินค้าอุปโภคบริโกคอีกด้วย