LVHK พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ Levenguk

สินทรัพย์รวมของ LVHK สำหรับ H2 22 คือ 1.74B RUB, 7.97% น้อยกว่า H1 22 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 0.71% ใน H2 22 เป็น 734.76M RUB

‪0‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: RUB
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น