ลุ๊กออยล์ LKOH

LKOH MOEX
LKOH
ลุ๊กออยล์ MOEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: แร่พลังงาน
อุตสาหกรรม: บริการน้ำมันครบวงจร
บริษัทน้ำมัน LUKOIL PJSC ดำเนินการสำรวจ การผลิต การกลั่น การตลาด และการจัดจำหน่ายน้ำมัน ดำเนินการผ่านส่วนต่างๆ ต่อไปนี้: การสำรวจและการผลิต; การกลั่น การตลาดและการจัดจำหน่าย; และองค์กรและอื่นๆ ส่วนการสำรวจและการผลิตสำรวจ พัฒนา และผลิตน้ำมันดิบและก๊าซ ส่วนการกลั่น การตลาดและการจัดจำหน่ายจะประมวลผลน้ำมันดิบเป็นผลิตภัณฑ์กลั่น ซื้อ ขาย และขนส่งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ผ่านการกลั่น กลั่นและขายผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตไอน้ำและไฟฟ้า จัดจำหน่ายและให้บริการที่เกี่ยวข้อง ส่วนองค์กรและอื่น ๆ รวมถึงกิจกรรมของบริษัทและธุรกิจนอกเหนือจากการดำเนินงานแบบดั้งเดิมของกลุ่ม บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 1991 และมีสำนักงานใหญ่ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย