บริษัท แก๊ซพรอม GAZP

GAZP MOEX
GAZP
บริษัท แก๊ซพรอม MOEX
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

GAZP ชาร์ตหุ้น

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: แร่พลังงาน
อุตสาหกรรม: บริการน้ำมันครบวงจร
Gazprom PAO ดำเนินธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซ กิจกรรมหลักของ บริษัท ได้แก่ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การขนส่งก๊าซ การขายก๊าซภายในสหพันธรัฐรัสเซียและต่างประเทศ ที่เก็บก๊าซ การผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสทของน้ำมันดิบ การประมวลผลของน้ำมันคอนเดนเสทก๊าซและไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นและการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและความร้อน การผลิตก๊าซธรรมชาติการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซคอนเดนเสทการกลั่นการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนและอื่น ๆ การผลิตก๊าซธรรมชาติดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ ส่วนการขนส่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการขนส่งก๊าซ การจัดจำหน่ายของกลุ่มก๊าซเป็นธุระในการขายก๊าซภายในสหพันธรัฐรัสเซียและต่างประเทศ กลุ่มการจัดเก็บก๊าซมีส่วนร่วมในการจัดเก็บก๊าซที่สกัดและซื้อมาในคลังเก็บก๊าซใต้ดิน