INWITINWITINWIT

INWIT

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

INW พื้นฐาน

INWIT สรุปรายได้

รายได้ INWIT สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 960.29 M EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 423.43 M EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Vodafone Italy, ปีก่อนนำ 365.37 M EUR. อิตาลี มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี INWIT 960.29 M EUR, และปีก่อนนั้น 852.99 M EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ