ICOS พื้นฐาน

INTERCOS ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลICOS ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.19 EUR ซื้อก่อน 6 พฤษภาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.24%