DIGITAL VALUEDIGITAL VALUEDIGITAL VALUE

DIGITAL VALUE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

DGV พื้นฐาน

DIGITAL VALUE ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

DGV มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.95 EUR ซื้อก่อน 1 กรกฎาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.43%