ARISTA NETWORKS INC ARISTA NETWORKS ORD SHS

0HHR LSE
0HHR
ARISTA NETWORKS INC ARISTA NETWORKS ORD SHS LSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

0HHR งบการเงิน: งบดุล

ฐานะการเงินปัจจุบันของ ARISTA NETWORKS INC ARISTA NETWORKS ORD SHS

สินทรัพย์รวมของ 0HHR สำหรับ Q3 21 คือ 5.44B, 4.40% มากกว่า Q2 21 ก่อนหน้านี้ และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 4.08 % ใน Q3 21 ถึง 1.57B

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น