TIJARA AND REAL ESTATE INVESTMENTTIJARA AND REAL ESTATE INVESTMENTTIJARA AND REAL ESTATE INVESTMENT

TIJARA AND REAL ESTATE INVESTMENT

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

TIJARA พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ TIJARA AND REAL ESTATE INVESTMENT

สินทรัพย์รวมของ TIJARA สำหรับ Q1 24 คือ 77.44 M KWD ซึ่งมากกว่า 2.40% มากกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 7.49% ใน Q1 24 เป็น 36.44 M KWD

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: KWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี