TIJARA AND REAL ESTATE INVESTMENTTIJARA AND REAL ESTATE INVESTMENTTIJARA AND REAL ESTATE INVESTMENT

TIJARA AND REAL ESTATE INVESTMENT

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

TIJARA พื้นฐาน

TIJARA AND REAL ESTATE INVESTMENT ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

TIJARA มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.00 KWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.69%