ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

024890 พื้นฐาน

DAEWON CHEM สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย 024890 คือ 1.06 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ -27.04 ในช่วง 2021 พวกเขาจ้างงาน 163.00 คน

อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด
หุ้นลอยตัว
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนยอดขายต่อราคาหุ้น
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
มูลค่าสุทธิของกิจการ
สัดส่วนของมูลค่าสุทธิของกิจการต่อ EBITDA
อัตราส่วนการทำกำไร
%อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ
%อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงาน
%อัตรากำไรขั้นต้น
%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
มาร์จินของ EBITDA
%มาร์จินสุทธิ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่วนทางการเงินปัจจุบัน
การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
การหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่วนการละลาย
อัตราส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
สัดส่วนหนี้สินระยาวต่อสินทรัพย์ทั้งหมด