024890 พื้นฐาน

DAEWON CHEM สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

หากคุณต้องการตรวจสอบมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 024890, อัตราส่วน P/E, EPS, ROI และอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ หน้านี้จะเป็นศูนย์รวมของคุณ

สถิติ
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: KRW
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนยอดขายต่อราคาหุ้น
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
มูลค่าสุทธิของกิจการ
สัดส่วนของมูลค่าสุทธิของกิจการต่อ EBITDA
อัตราส่วนการทำกำไร
%อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ
%อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงาน
%อัตรากำไรขั้นต้น
%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
มาร์จินของ EBITDA
%มาร์จินสุทธิ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่วนทางการเงินปัจจุบัน
การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
การหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่วนการละลาย
อัตราส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
สัดส่วนหนี้สินระยาวต่อสินทรัพย์ทั้งหมด
Long term debt to total equity ratio