HHH

BUYUNG POETRA SEMBADA TBK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

HOKI พื้นฐาน

BUYUNG POETRA SEMBADA TBK ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

HOKI มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.00 IDR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.65%