CTRA พื้นฐาน

CIPUTRA DEVELOPMENT ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลCTRA ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 14.00 IDR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.47%